مواد آزمایشگاهی زیر در انواع مقیاس ها موجود می باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

 

نام انگلیسینام فارسی
3,5 pyrocatechol disulfonic acidپیروکتکول دی سولفونیک اسید 3و5
Ferric oxideفریک اکسید
Sodium tetra borateسدیم تترا بُرات
Amidosulfonic acidآمیدوسولفونیک اسید
Tiosalicylic acidتیوسالیسیلیک اسید
4-nitro tolueneنیترو تولوئن 4
Tetra-butylammonium bromideتترا بوتیلامونیوم برومید
N-methyl pirolydineان-متیل پیرولیدین
N-formyl morpholineان-فورمیل مورفولین
Ammonium cer(4)nitrateآمونیوم
2-amino-benzamide2 آمینو بنزامید
Imidazoleایمیدازول
Cyanur chlorideکلرید سیانور
Dithiocarbamateدیتیوکاربامات
β –nitrostyrene β –نیتروستایرن
1,5-naphtaline diamine1،5 نفتالین دیامین
Polyvidoneپلی ویدون
Benzohydroxamic acidاسید بنزوهیدروکسامیک
4-bromothiophenol4-بروموتیوفنول
Benzhydrazideبنزیدرازید
Malonic acidاسید مالونیک
HClO4-SiO2هیدروژن پر کلرات - سیلیسیم اکسید
NaHCO3سدیم هیدروژن کربنات
NH2OH.HCl
Formamideفرمامید
Trimethylsilylazideتری متیل سیلیلازید
4-aminothiophenone4-آمینوتیو فنون
ɣ -butyrolactoneɣ-بوترولاکتون
methyl phenyl sulfideمتیل فنیل سولفید
1-methylpipeiridine1-متیل پیپیریدین
1,3-indandione1،3-اینداندایون
Quitosanکویتوزان
3,4-dihydroxy benzoic acidاسید 3،4-دی هیدروکسی بنزوئیک
Nitro acetanilideنیترو استانیلید
Ammonium 4 nitrateنیترات آمونیوم4
Pyrrolydine-1-dithiocarboxylic acid ammoniumپیرولیدین-1-دیتیوکاربوکسیلیک اسید آمونیوم
Iso-methadone-temad(4-(dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutanenitrile)
Bromo phenyl acetic acidاسید برومو فنیل استیک
Palladium acetateاستات پالادیوم
Maleic anhydrideانیدرید مالئیک
Sodium-1-dodecansulfonateسدیم -۱-دودکانسولفونات
4-Toluene sulfonamide4-تولوئن سولفونامید
2-amino benzothiazole2-آمینو بنزوتیازول
ZnO nanopowdrنانوپودر ZnO
Β –chloropropiophenoneΒ – کلروپروپیوفنون
R(-) mandelic acidR (-) اسید ماندلیک
CuI
2(trimethyl siloxy)-1,3-butadiene2 (تری متیل سیلوکسی) -1،3-بوتادین
Poly(allyl amine hydrochloride)پلی (آلیل آمین هیدروکلراید)
Palladium 2 acetateاستات پالادیوم 2
Ferrocene carboxaldehydeکربوکسالدئید فروسن
NaHCO3
3-methoxi salisylaldehyde
3-methoxi salisylaldehyde3-متوکسی سالیسیلآلدئید
5-bromosalisylaldehyde5-بروموزالیسیلآلدئید
ZnI2
NaF
RuCl3
Ce(3)Cl.7.H2O
Maleic anhydrideانیدرید مالئیک
Sodium 1-dodecane sulfonateسولفونات سدیم 1 - دودکان
NaHSO4
Trisodium citrateتری سدیم سیترات
Celluloseسلولز
NaNO2
NaHCO3
NaOAc
PTSA –para toluene sulfonic acidPTSA - پارا تولوئن سولفونیک اسید
Na2SO4
1-methl 2-pirolydine1-متیل 2-پیرولیدین
Poly ethylenglycol(4)پلی اتیلن گلیکول (4)
PEG(2)
Lithium Perchloride پتاسیم لیتیوم
Triton X 114تریتون X 114
Lithium aluminium دوترهآلومینیوم لیتیوم دوتره
Methan Sulfuride Chloride کلرید سولفورید متان
Methyl trifluoro methane sulfonateمتیل تری فلوئورو متان سولفونات
sodium hydrideسدیم هیدرید
ZnCl4
cyanuric acidاسید سیانوریک
imidazoleایمیدازول
L(+)-Arginine hydrochlorideL (+) - آرژنین هیدروکلراید
Cinchonineسینچونین
L-cysteineال سیستئین
Sotaco-c
(s)-Prolin(ها) -پرولین
Sarkosinسارکوسین
l-lysineال لیزین
Magnesiumمنیزیم
Iron (III) chlorideکلرید آهن (III)
Tetra ethyl orthosilicateارتوسیلیکات اتیل تترا
Cyanuric chlorideکلرید سیانوریک
PEG (P123)
F127
1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)cyanuric acidاسید سیانوریک 1،3،5-tris (2-هیدروکسی اتیل)
Iron (III) nitrate (nonhydrate) آهن (III) نیترات (غیر هیدرات)
Zinc nitrate 108836نیترات روی 108836
Fe(ClO4).6H2O
Iron(II) sulfate.7H2Oسولفات آهن (II) .7 H2O
3-(trimethoxy-silyl)-propylami3- (تری متوکسی سیلیل) -پروپیلامین
3-(Chloropropyl)-trimethoxysilane3- (کلروپروپیل) -تریمتوکسی سیلان
3-(Trimethoxysilyl)-1-Propanethiol3- (Trimethoxysilyl) -1-پروپانتیول
thiamine hydrochlorideتیامین هیدروکلراید
L(-)-MentholL (-) - منتول
K2HPO4.3H2O
H2[P(W2O10)4].XH2O
N-Allyl thiourea
Beta-cycloestrin
بتا سیکلو اکسترین
Sodium molybdate dihydrateدی هیدرات سدیم مولیبدات
Sodium bromo hydrateسدیم برومو هیدرات
Zinc(II)chloride dihydrateکلرید دی هیدرات روی (II)
2-chloro acetoacetate2-کلرو استوا
1-methyl piperidine1-متیل پیپریدین
Co(II) acetate.4H2OCo (II) استات .4 H2O
Terephthalaldehydeترفتالالدهید
4-aminoacetophen4-آمینو استوفنون
2-amino-4-methyl phenol2-آمینو-4-متیل فنل
Ammonium(IV)nitrateنیترات آمونیوم (IV)
N,N,N,N-tetramethyl Guanidin
Cyanurichlorideسیانوریک کلراید
Tetraethyl ammonium hydroxideهیدروکسید تتراتیل آمونیوم
Tyrosineتیروزین
l-cysteineال سیستئین
Methionineمتیونین
L-(+)-AlanineL - (+) - آلانین
(S)-(-)-tryptopnan(S) - (-) - تریپتوپنان
L-phenylalanineال فنیل آلانین
Diethylene triamine-pentaacetic acidاسید دی اتیلن تریامین-پنتاستیک
Hexadecylpyridinium chlorideکلرید هگزادسیل پیریدینیم
Benzyl-dimethyl-hexadecyl ammonium chlorideکلرید آمونیوم بنزیل-دی متیل-هگزادسیل
Tetra-n-butylammonium-chloride-monohydrateتترا-ن-بوتیلامونیوم-کلرید-مونوهیدرات
Hexadecyl trimethyl ammoniumهگزادسیل تری متیل آمونیوم
N-cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromideN- استیل-N ، N ، N-trimethylammonium bromide
Tetra-n-butylphosphonium bromideتروم-n-butylphosphonium bromide
2-amino pyridine2-آمینو پیریدین
2-amino benzonitride2-آمینو بنزونیترید
dimethyl fumarate
Molybdenum(V)chloride 98%کلرید مولیبدن (V) 98٪
Benzeneboronic acid 98%اسید بنزنبورونیک 98٪
Antimony trifluorideتری فلوئورید آنتیموان
2-aminopyrimidine 99%2-آمینو پیریمیدین 99٪
Barbituric acid 9%اسید باربیتوریک 9٪
Tetra methyl ammonium hydroxideهیدروکسید تترا متیل آمونیوم
Silver nitrate 99%نیترات نقره 99٪
Conic acid 800218کونیک اسید 800218
Trifluoroacetic anhydrideانیدرید تری فلوئوراستیک
Trifluoroacetic acidاسید تری فلوئوراستیک
2-aminophenol 99%2-آمینوفنول 99٪
pentaerythritolپنتا اریتریتول
Lanthanum chlorideکلرید لانتانیم
Nickel(II) chloride anhydrousنیکل (II) کلرید بی آب
DL-Carnitine hydrochlorideDL-کارنیتین هیدروکلراید
1,10-Phenanthroline monohydrateمونوهیدرات 1،10-فنتانرولین
Tetra-n-butylammonium hydroxideهیدروکسید تترا-ن-بوتیل آمونیوم
Tungstosilicic acid hydrateهیدرات اسید تنگستوسیلیسیک
Mercury(II)chlorideکلرید جیوه (II)
4-(Dimethylamino)-pyridine4- (دی متیل آمینو) -پیریدین
Molybdatophosphoric acid hydrateهیدرات اسید مولیبداتوفسفریک
Triethylsilaneتری اتیل سیلان
Molybdan(VI)-oxid(MoO3)اکسید مولیبدان (VI) (MoO3)
6-aminopenicillanic acid6-آمینوپنی سیلانیک اسید
Phenylglyoxal monohydrateفنیل گلیوکسال منوهیدرات
4-Iodobenzoic acid4-اسید یدوبنزوئیک
Cinchonine hydrochloride dihydrateهیدروکلراید هیدروکلراید سینچونین
3-Amino pyridine3-آمینو پیریدین
Triphenylamineتری فنیل آمین
Neodym(III)-oxid (Nd2O3)نئودیم (III) -اکسید (Nd2O3)
edtaادتا
Chitosan,molecularکیتوزان ، مولکولی
potassium bromideبرومید پتاسیم
Oxindoleاکسیندول
Tangestan oxide (WO3)اکسید تنگستان (WO3)
4-amino pyridine4-آمینو پیریدین
Acetylcholine iodideیدید استیل کولین
SeO2
Trifluoromethanesulfonic square chlorideکلرید مربعی تری فلوئورومتان سولفونیک
Nickel chlorideنیکل کلراید
Trifluoromethanesulfonic acidاسید تری فلوئورمتان سولفونیک
Acetylcholine bromideاستیل کولین بروماید
Tryptamineتریپتامین
Phenylglyoxal monohydrateفنیل گلیوکسال منوهیدرات
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrateاسید اتیلن دی آمین تترا استیک نمک دی سدیم
D-Glucosamine hydrochloride 98%D-Glucosamine hydrochloride 98٪
Lanthanum(III) oxideاکسید لانتانیم (III)
Ferrocene C10H10Fe
C4H6N2S
Phthaldialdehydeفتالدیالدهید
Isophthaldiایزوفتالدی
1-Indanone1-ایندانون
Iodine,Pureید ، خالص
CeF3
Airgafusایرگافوس
Citric acid
اسید سیتریک
Sodium saccharin
سدیم ساخارین
2,6-diAmino pyrolidine
CMCکربوکسی متیل سلولز
glycineگلیسین
Diethyl-(cyanomethyl)phosphonateدی اتیل- (سیانومتیل) فسفونات
Cesium chlorideکلرید سزیم
Krone Nether/Dibenzo-24-Krone-8
(R)-(-)-2-Butanol(R) - (-) - 2-بوتانول
(S,S)-(+)-2,3-Butanediol(S ، S) - (+) - 2،3-بوتاندیول
Tetrachlorocyclopropenتتراکلروسایکلوپروپن
(S)-(+)-2-Butanol(S) - (+) - 2-بوتانول
(R,R)-(-)-2,3-Butanediol(R، R) - (-) - 2،3-بوتاندیول
(-)-Shikimic acid(-) - اسید شیکیمیک
Lithium Aluminium hydride(LiAlH4)هیدرید آلومینیوم لیتیوم (LiAlH4)
L-hydroxyprolineال-هیدروکسی پرولین
2,4 Dinitrophenol2،4 دینیتروفنول
Triphenylamineتری فنیل آمین
Histamine dihydrochlorideهیستامین دی هیدروکلراید
3-Cyanobenzaldehyde3-سیانوبنزالدهید
2,2’-Bipyridyl2،2’-بی پیریدیل
3-Hydroxyisoquinoline 99%3-هیدروکسی ایزوکینولین 99٪
Triphenylaminتری فنیل آمین
Calmagiteکالماگیت
Fluorene-2-carbaldehydeفلورن-2-کاربلدهید
Aminobenzophenone + Glycineآمینوبنزوفنون + گلیسین
Palladium(II)acetateاستات پالادیوم (II)
Palladium(II)chlorideکلرید پالادیوم (II)
Ruthenium(III)chlorideکلرید روتنیوم (III)
CS2CO3
Di Cyclopentadienyl Titanium Dichlorideدی سیکلوپنتادینیل تیتانیوم دی کلراید
Magnesium perchlorate hydrateهیدرات پرکلرات منیزیم
Zinc iodideیدید روی
Nickel perchlorateپرکلرات نیکل
Cinchonidineسینکونیدین
Silver sulfateسولفات نقره
Silicic acid (60780)اسید سیلیسیک (60780)
Lanthanum(III)oxideاکسید لانتانیم (III)
LaF2
MgclO¬4-Si2O2
Zeoliteزئولیت
Cesium chlorideکلرید سزیم
(1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid(1R) - (-) - اسید کافور-10-سولفونیک
Pyrazoleپیرازول
2,2’-Bipyridine2،2’-بی پیریدین
Sodium metaperiodateمتاپریودات سدیم
3-Hydroxytyramine chloride3-هیدروکسی تیرامین کلرید
2-hydromthylchinolin 2-hydroxy-4 Triethylsilane2-هیدرومتیل کینولین 2-هیدروکسی -4 تری اتیل سیلان
Triethylsilaneتری اتیل سیلان
DIPHOS 15-020
Cis-Bicyclo[3,3,0]-octane-3,7-dioneسیس-بیسیکلو [3،3،0] -اکتان-3،7-دیون
Decylfrimethyl-qmmomium Bromideدسیلفریمتیل-qmmomium بروماید
Cesium iodideیدید سزیم
Cesium sulfateسولفات سزیم
Tetraethylammonium hydrogen sulfateسولفات هیدروژن تترا اتیل آمونیوم
Cesium bromideسزیم بروماید
Naphthalene-D8 98%نفتالین D8 98٪
Trifluoromethanesulfonic anhydrideانیدرید تری فلوئورومتان سولفونیک
Silver nitrate(AgNO3)نیترات نقره (AgNO3)
2-Aminoethanethiol hydrochloride 98%2-آمینو اتانتیول هیدروکلراید 98٪
coumarinکومارین
Potassium iodide(KI)یدید پتاسیم (KI)
Tetradecyl sodiumسدیم تترادسیل
Deoxyribonucleic acid sodium saltنمک سدیم دی اکسی ریبونوکلئیک
1,1 Binaphthyl-2,2’ diol 814774
Toluene 4-sulfonateتولوئن 4-سولفونات
Silver diethyldithiocarbamateدی اتیلیدیتیوکاربامات نقره
Fluorene (Fluka:46890)فلورن (Fluka: 46890)
2-hydroxy 6-methyl pyridine2-هیدروکسی 6-متیل پیریدین
2-hydroxy-benzimidazole2-هیدروکسی-بنزیمیدازول
Sodium borohydride (NaBH4)سدیم بوروهیدرید (NaBH4)
2-Aminobenzonitrile2-آمینوبنزونیتریل
Aniline
آنیلین
Tri-phenylphosphate
تری فنیل فسفیت
Stone Merck
استون مرک
acetophenoneاستوفنون
Teimethylorthoformialتیمتیلورتوفرمیال
Steelstone
استیل استون
PhCHO
Piperidineپیپریدین
N,N-Dimethyl-1,4-phendiamin
1,6-Dibromohexane1،6-دیبرموهگزان
Benzyl alcohol
بنزیل الکل
4-methylpyridine4-متیل پیریدین
Methyl acrylate
متیل اکریلات
Hydroxyacetoneهیدروکسی استون
CS2
di-tert-butyl dicarbonateدی کربنات دی-ترت بوتیل
Benzylamineبنزیل آمین
Diethyl Etherدی اتیل اتر
Pyruvicپیروویچ
Epichlorohydrinاپی کلرهیدرین
Methacrylateمتاکریلات
Diethyl malonateدی اتیل مونونات
Allyl chlorideآلیل کلراید
2,5- Dimethoxy-tetrahydrofuran2،5- دی متوکسی-تتراهیدروفوران
indeneایندن
Br2
acetylacetoneاستیل استون
carbon tetrachlorideتتراکلرید کربن
benzaldehydeبنزالدهید
1-Chlorobutane1-کلروبوتان
Dihydroxyacetoneدی هیدروکسی استون
Brij 78, contains antioxidant and stabilizerBrij 78 ، حاوی آنتی اکسیدان و تثبیت کننده است
Hexylamineهگزیلامین
Vinyl Acetateوینیل استات
Propylamineپروپیلامین
Cyclohexen stabilisiertتثبیت کننده سیکلوهگزن
Tert-Butyl Hydroperoxideهیدروپراکسید ترت بوتیل
4-Methylpyridine4-متیل پیریدین
carbon disulfideدی سولفید کربن
1-Bromobutane Butyl bromide1-بروموبوتان بوتیل بروماید
1. Bromo-butane butyl bromide
1-برومو بوتان بوتیل بروماید
Commercial diethyl ether
دی اتیل اتر تجاری
Chloroacetone 95%کلرواستون 95٪
1,2 Epoxybutane1،2 اپوکسی بوتان
Perfluoro-compoundترکیب پرفلوئور
Healthy aniline
آنیلین سالم
Ethyl chloroacetate
اتیل کلرو استات
Methyl vinyl ketone
متیل وینیل کتون
Vinyl acetate
وینیل استات
glyoxalگلیوکسال
AcO
Methyl 2-bromopropylate
متیل 2-بروموپروپیلات
Ethyl pyruvateپیروات اتیل
Cyclopentane
سیکلو پنتانون
2- Bromoethanol2- برومو اتانول
Benzyl alcoholالکل بنزیل
1,6-Dibromohexane1،6-دیبرموهگزان
(R)-(-)-1-Phenylethyla(R) - (-) - 1-فنیل اتیل آمین
γ-Chlorobenzophenoneγ-کلروبنزوفنون
2-Aminothiophenol2-آمینوتیو فنل
thioglycolic acidاسید تیوگلیکولیک
Chloroform- Dکلروفرم- D
Ethyl bermoacetate
اتیل برمو استات
Ethyl cyanoacetate
اتیل سیانو استات
2-Dimethylaminoethyl methacrylate2-دی متیل آمینواتیل متاکریلات
Methyl-2-bromopropionateمتیل-2-بروموپروپیونات
Chloroacetyl chloride
کلرو استیل کلراید
Methyllithiumمتیلیتیوم
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran2،5-دی ماتوکسی تتراهیدروفوران
Monte Morlit
مونت مورلیت
Amberliteآمبرلیت
Glutaraldehyde solutionمحلول گلوتارآلدئید
Dimethyl malonate
دی متیل مالونات
Ethyl acetate
اتیل استواستات
Ac2O
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone
PhCHO
cinnamaldehydeسینامالدئید
1,3- Cyclohexanedione 97%1،3- سیکلوهگزاندیون 97٪
2- Methoxyphenyl-acetone
2- متوکسی فنیل-استون
Furaldehydeفروالدئید
2-Pyridinecarboxaldehyde2-پیریدین کارباکسالدئید
3-Methoxy benzaldehyde3-متوکسی بنزالدهید
2-Chlorobenzaldehyde2-کلروبنزالدهید
Cinnamaldehydeسینامالدهید
2- Phenylprobenzaldehyde
2- فنیل پرو بنزالدهید
3. Propyl benzaldehyde
3-پروپیل بنزالدهید
Naphthalene-1-carbaldehydeنفتالین-1-کاربلدهید
4-Pyridinecarboxaldehyde4-پیریدین کارباکسالدهید
Thiophene-2-carbaldehydeتیوفن-2-کاربلدهید
4. Methoxy benzaldehyde
4-متوکسی بنزالدهید
p-Tolualdehyde
4. Methoxy benzaldehyde
4-متوکسی بنزالدهید
Salicylaldehydeسالیسیلآلدئید
3-Bromobenzaldehyde3-بروموبنزالدهید
4-Methylbenzaldehyde4-متیل بنزالدهید
Octyl aldehydeاکتیل آلدهید
Tetrahydro-4H- pyran-4 oneتتراهیدرو -4 H- پیران-4 یک
C10H14O
1- pyrrolidino 1- cyclohexene1- پیرولیدینو 1- سیکلوهگزن
Hexamethyltriamine phosphine
هگزا متیل تری آمین فسفین
1,10- dichlorodecane1،10- دی کلرودکان
Phenyl acetylene
فنیل استیلن
Allyl tributyltin
آلیل تری بوتیل تین
3,5-bis (trifluoromethyl) - aniline3،5-bis (تری فلوئورومتیل) - آنیلین
1,1,1- trifluoro- 2,4- pentanedione1،1،1- تری فلوئورو- 2،4- پنتاندیون
Tetrahydro- 4 H_ pyran-4-oneتتراهیدرو- 4 H_ پیران-4-یک
Hexafluoroacetone sesquihydrateهگزافلورواستون سسکوئیدرات
Cyclohexyl isocyanideسیکلوهگزیل ایزوسیانید
Cimethylacetylendicarboxylatسی متیل استیل اندیکاربوکسیلات
3- phenyl propylamine3- فنیل پروپیلامین
Triethyl phosphate
تری اتیل فسفیت
TF2O
DMF
Ethyl 4,4,4- trifluoroacetoacetateاتیل 4،4،4- تری فلوئورواستات استات
Cyclopropylamineسیکلوپروپیلامین
Trimethylphosphineتری متیل فسفین
1- cyclohexene yloxy- trimethylsilane1- سیکلوهگزن یلوکسی- تری متیل سیلان
P(OEt)3
(CF3CO)2O
1- hexin1- هگزین
3- Methylphenyl isothiocyanate
3- متیل فنیل ایزوتیوسیانات
Hexamethyl triaminophosphineهگزامتیل تری آمینوفسفین
2/- aminoacetophenone2 / - آمینو استوفنون
Phenyl acetyleneفنیل استیلن
Tetrahydro-4H pyran 4- oneتتراهیدرو -4 H پیران 4- یک
2- hexyne2- هگزین
Allyl iso-cyanate
آلیل ایزو سیانات
Trimethylsilyl Cyanideتری متیل سیلیان سیانید
Di-butyl sulfide
دی بوتیل سولفید
Ethyl Acetylene carboxylateاتیل استیلن کربوکسیلات
2,5- hexanedione2،5- هگزاندیون
Acrylonitrileآکریلونیتریل
(-) nicotine(-) نیکوتین
Chloroacetyl chloride
کلرو استیل کلراید
14- butansulton
Cinnamonitrileسینامونیتریل
Di-butyl sulfide
دی بوتیل سولفید
Phenyl acetylene
فنیل استیلن
2 / - amino acetophenone2 / - آمینو استوفنون
Phenyl isothiocyanate
فنیل ایزوتیوسیانات
Malonitrileمالونیتریل
3,4-dihydro-2H-pyran3،4-دی هیدرو-2H-پیران
Crotononitrileکروتونونیتریل
N-(trimethylsilyl)- imidazoleN- (تری متیل سیلیل) - ایمیدازول
2- methylpiperidine2- متیل پیپیریدین
Tributyltin chlorideتری بوتیلتین کلراید
4- toluenesulfonylmethyl isocyanide4- تولوئن سولفونیل متیل ایزوسیانید
Oxalyl chloride 80.7066اگزالیل کلراید 80.7066
1- octane1- اکتان
De Steel
دی استیل
Methyl Cyanoacetateمتیل سیانو استات
BF3
Dibutyl disulfideدی بوتیل دی سولفید
Methyl Cyanoacetateمتیل سیانو استات
N,N,N,N- tetramethylethylenediamineN ، N ، N ، N- تتراماتیل اتیلن دی آمین
1- hexadecane1- هگزادکان
Cis- cycloocteneسیس- سیکلوکتین
C8H14
Azobis isobutyronitrile
آزوبیس ایزوبوتیرونیتریل
N, N- dimethylethylenediamineN ، N- دی متیل اتیلن دی آمین
Trimethylcyl trifluoromethane sulfonate
تری متیل سیلیل تری فلورو متان سولفونات
Cyclohexane
سیکلوهگزانون
SnCl4
B(OMe)3
2- vinylpyridine2- وینیل پیریدین
Cyclohexaneسیکلوهگزن
Alil Bermid
آلیل برمید
H2O2 30%
برموهپتان
Allyl-2,3-epoxy propyl etherآلی-2،3-اپوکسی پروپیل اتر
2 and 3 - epoxy propyl methacrylate
2و3- اپوکسی پروپیل متاکریلات
2, - epoxy propyl- isopropyl ether2 ، - اپوکسی پروپیل- ایزوپروپیل اتر
Cyclohexane epoxy
اپوکسی سیکلوهگزان
[3- (2,3-epoxypropoxy) -propyl] -trimethoxysilane[3- (2،3-اپوکسی پروپوکسی) -پروپیل] -تریمتوکسی سیلان
Cyclohexene Oxideسیکلوهگزن اکسید
Epoxy styrene
اپوکسی استایرن
Epichlorohydrinاپی کلرهیدرین
2,3- epoxypropyl phenyl ether2،3- اپوکسی پروپیل فنیل اتر
Silane A174سیلان A174
Ethyl 2,3- epoxypropyl etherاتیل 2،3- اپوکسی پروپیل اتر

منوی اصلی